O nás

Ústav se podílí ve 2. ročníku na výuce předmětu Zkušebnictví a technologie, zajišťuje výuku oborových předmětů Těžba a úpravnictví surovin, Maltoviny I – teoretické podklady struktury silikátů, Maltoviny I – výpočtové podklady struktury silikátů. Dále je Ústavem technologie stavebních hmot a dílců zabezpečována výuka na specializaci "Stavební materiály a technologie" v bakalářských a magisterských předmětech: Základy technologických procesů, Maltoviny II a III, Technologie betonu I, II a III, Technologie betonu – laboratoře, Keramika, Keramika – laboratoře, Technologie stavebních dílců, Fyzika stavebních látek, Izolační materiály, Kovové a  dřevěné materiály, Lehké stavební látky, Technická termodynamika, Technologie montovaných staveb, Speciální izolace, Speciální keramika, Vlastnosti a užití stavebních materiálů v konstrukcích, Vybrané statě z technologie stavebních hmot, Bakalářský seminář, Aplikovaný software, Kompozitní materiály, Laboratorní experimentální metody, Plastické látky, Laboratorní zkoušení stavebních hmot a dílců, Organizace a řízení závodů, Trvanlivost stavebních materiálů, Ekologie ve stavebnictví, Optimalizace užití stavebních látek, Oceňování nemovitostí, Technologie sanace, Sklářství, Inženýrství technologických procesů, Teoretické základy speciálních stavebních hmot, Diplomový seminář a také předmět Životnost stavebních materiálů na magisterském oboru Realizace staveb.

Uvedené předměty vytváří ucelený základ znalostí technologie stavebních látek až po užití v konstrukcích. Absolventi specializace "Stavební materiály a technologie" tak disponují všemi patřičnými znalostmi profilujícími stavebního inženýra, získávají ucelený přehled o stavebních konstrukcích, klasických i nejnovějších stavebních materiálech a jejich aplikacích ve stavebnictví, dále se jim dostává také potřebného ekonomického vzdělání a díky univerzálním znalostem mají předpoklady uplatnit se v široké oblasti stavebních činností, ve velkých podnicích i při soukromém podnikání.

Dále Ústav technologie stavebních hmot a dílců zajišťuje v rámci doktorského studia předměty: Teoretické základy technologie silikátů, Teorie trvanlivosti a sanace betonů, Teoretické základy kompozitních materiálů, Teorie optimálního užití stavebních látek, Mikrostruktura stavebních látek, Teoretické základy pálených staviv, Environmentální systémy výroby a užití staviv, Reologie betonu a Doktorský seminář I. – VII.

 

Vědeckovýzkumné zaměření ústavu:

Vědeckovýzkumná činnost ústavu je zaměřena na technologii, užití stavebních hmot a výzkum stavebních dílců včetně jejich zkoušení. Výzkum hmot a materiálů je veden z hlediska jejich efektivního využití ve stavebních konstrukcích s přihlédnutím k jejich životnosti a ekonomickému uplatnění. Důraz je kladen rovněž na úkoly související s ekologickou problematikou, včetně ochrany stavebních materiálů a konstrukcí s následnou sanací. Zde jsou prakticky vyvíjeny nové sanační hmoty a zkušební metody. Základní výzkum je zaměřen na pojiva a silikátové materiály s vysokými užitnými vlastnostmi a na využití sekundárních surovin z průmyslových odpadů. V posledních letech jsou rovněž stále výrazněji akcentovány možnosti využití organických obnovitelných materiálů jako plniva silikátových hmot, případně formou tepelně izolačních materiálů. Výzkum v oblasti stavebních dílců je zaměřen na technologii a racionalizaci výroby čerstvého betonu, výztuží stavebních dílců pro všechny druhy použití se zvláštním zaměřením na reologii betonových směsí a na vliv energetických faktorů na tvorbu pevné struktury betonu. Předmětem výzkumné a vývojové činnosti je i matematické modelování technologických procesů. Ústav provádí v rámci celoživotního vzdělávání kurzy „Zásady technologie sanace betonu”, „Technologie betonu”, „Trvanlivost a sanace železobetonových konstrukcí“, „Návrh a provádění zděných konstrukcí“, "Diagnostické metody ve stavebnictví“.

 

 

Střediska Ústavu technologie stavebních hmot a dílců:

 Schema_o_nas

 

Střediska vědecko-výzkumných aktivit

Zodpovědný: doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.

Koordinace přípravy návrhů tuzemských a mezinárodních projektů základního i aplikovaného výzkumu včetně projektů smluvního výzkumu s průmyslovými partnery, dohled nad řešením projektů z hlediska věcného i ekonomického, konzultace přípravy průběžných a závěrečných zpráv o výsledcích řešení.

 

Středisko Akreditovaná zkušební laboratoř při UTHD

Zodpovědný: prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., Ing. Adam Hubáček, Ph.D.

Akreditovaná zkušební laboratoř má v současné době akreditovaných ČIA ČR 45 zkoušek pro oblast zkoušení čerstvého a zatvrdlého betonu, betonových výrobků (zámkové a ploché dlažby, silniční a jiné obrubníky, skruže atd.), lehké stavební hmoty, pálené výrobky a tepelně-technické vlastnosti. AZL je současně akreditovaná ÚNM ČR pro provádění akreditovaných zkoušek pro výrobkovou certifikaci v součinnosti s autorizovanou osobou č. 227 VÚPS Praha, a.s.

 

Středisko ADMAS

Zodpovědný: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c.

Ústav se podílí na činnosti výzkumného programu Vývoj pokročilých stavebních materiálů, v rámci něhož se věnuje výzkumu, vývoji a zkoušení nových stavebních materiálů a hmot na organické i anorganické bázi. Hlavní důraz je kladen především na materiály vysokých užitných vlastností, tzv. polyfunkční materiály, které mohou plnit v konstrukci více funkcí současně. Tím dochází ke zjednodušení provádění konstrukcí a zvýšení celkové efektivity využití materiálů v konstrukci, což vede ke snížení celkové energetické náročnosti na výrobu stavebních materiálů a výstavbu konstrukcí, dále pak k úspoře surovinových zdrojů a v neposlední řadě pak ke zlepšení užitných vlastností prováděných konstrukcí a zlepšení jejich životnosti a trvanlivosti. Středisko disponuje nejmodernějším přístrojovým vybavením, mezi nejvýznamnější zařízení patří rentgenový tomograf, rastrovací elektronový mikroskop se sondou v environmentální podobě a 3D zobrazením, XRD včetně Rietveldovského rozhraní, vysokoteplotní komůrky a SAXS a další.

 

Galerie

 
 
 
 
 

Více o ústavu, rychlé kontakty...

Chcete být informováni ?

Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 54114 7501
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ZDE.THD FAST VUT Brno     |     2014     |     FAST   VUT