Projekty

Ústav THD dlouhodobě zaujímá přední místo v pořadí ústavů na Fakultě stavební VUT v Brně podle objemu získaných finančních prostředků za granty a projekty v přepočtu na pracovníka. Jsou zde řešeny desítky výzkumných projektů, mezi nejvýznamnější řešené projekty patří:

 

Projekty MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu):

2010-2013

FR-TI2/339

AB Arco spol. s r.o.

Vnější tepelně-izolační kompozitní systémy využívající alternativní surovinové zdroje

2010-2013

FR-TI2/340

AB Arco spol. s r.o.

Výzkum a vývoj průmyslového tepelně izolačního systému na silikátové bázi s využitím druhotných surovin

2010-2013

FR-TI2/341

HRADECKÝ PÍSEK a.s.

Vývoj progresivní solidifikační technologie pro transformaci nebezpečných odpadů v nové materiály

2010-2013

FR-TI2/653

ROSOMAC, s.r.o.

Komplexní stavební program na bázi vysokohodnotného sádrového pojiva z druhotných surovin

2010-2013

FR-TI2/351

ČEZ Energetické
produkty, s.r.o.

Nové technologie vysokohodnotného pórovitého kameniva z různých druhů popílků

2010-2013

FR-TI2/185

TRENDEX NOVA a.s.

Vývoj speciálních prefabrikátů pro plynotěsné objekty a fermentory

2010-2013

FR-TI2/350

CEMEX Cement, k.s.

Green cement and environmental friendly concrete products: Vývoj a technologická podpora zavedení nových typů cementů s nižší ekologickou a ekonomickou náročností pro komplexní využití při výrobě ekologicky šetrných betonů v ČR

2011-2013

FR-TI3/231

Wienerberger
cihlářský průmysl, a. s.

Vývoj zděných konstrukcí za účelem zlepšení užitných vlastností staveb

2011-2013

FR-TI3/757

ČEZ Energetické
produkty, s.r.o.

Zvýšení potenciálu elektrárenských popílků jako alternativního pojiva pro výrobu ekologicky šetrných cementových kompozitů

2011-2014

FR-TI3/595

CIDEM Hranice, a.s.

Inovace složení směsi pro výrobu cementotřískové desky

2012-2014

FR-TI4/412

Lias Vintířov, lehký
stavební materiál k.s.

Vývoj a koncepce energeticky efektivního a trvale udržitelného typu montovaných domů z lehkého betonu               

2012-2015

FR-TI4/369

INFRAM a.s.

Nové správkové hmoty pro sanace železobetonových konstrukcí s vyšší odolností proti požárům

2012-2015

FR-TI4/335

HRADECKÝ PÍSEK a.s.

Nové progresivní technologie sanace sypaných hrází

2012-2015

FR-TI4/270

BETOSAN s.r.o.

Gelový infuzní clonový systém pro dodatečnou hydroizolaci různých druhů zdiva s využitím druhotných surovin

2012-2015

FR-TI4/332

DOSTING, spol. s r.o.

Nové technologie lepených obvodových plášťů budov s kotvícími prvky se zvýšenou odolností vůči korozi

2016-2020

FV10118

Komfort, a.s.

Progresivní bezodpadová technologie zpětného využití zemin ve formě samozhutnitelných zálivek

2016-2020

FV10284

PORFIX CZ a.s.

Pokročilá technologie pískového pórobetonu s podílem druhotných surovin a efektivnějším využitím přírodních zdrojů

2017-2021

FV20530

FEVA, s.r.o.

Unikátní bednící systém s ochrannou protikorozní funkcí

2017-2021

FV20149

BETOSAN s.r.o.

Ucelený systém pro sanaci chemicky atakovaných a namáhaných stavebních konstrukcí

2017-2020

FV20019

Skanska
Transportbeton, s.r.o.
Optimalizace granulometrie jemných částic v betonu pro získání vysokohodnotných betonů

2017-2021

FV20303 Redrock Construction s.r.o. Progresivní polymerní hmoty s využitím druhotných surovin a nebezpečných odpadů do chemicky silně agresivního prostředí

2017-2020

FV20595

TOS KUŘIM - OS, a.s. Ocelobetonové konstrukce přesných obráběcích strojů

2017-2020

FV20086

REFAGLASS s.r.o. Vývoj lehkých novodobých stavebních materiálů s využitím lehkého kameniva na bázi odpadní skleněné moučky

2018-2021

FV30325

CONSULTEST s.r.o. Aplikace laserových a radarových měření vozovek do diagnostiky cementobetonových krytů dálnic, uplatnění fyzikálních a chemických analýz betonů pro omezení degradačních procesů betonů snižujících dobu životnosti dálničních vozovek
2018-2021

FV30072

CIDEM Hranice, a.s. Efektivní optimalizace využití odpadu z produkce cementotřískových desek pro výrobu konkurenceschopných stavebnin
2018-2021

FV30327

PORFIX CZ a.s. Progresivní bezodpadová technologie vysokohodnotného pórobetonu při využití obnovitelných zdrojů
2018-2021

FV30239

BETONCONSULT, s.r.o. Pokročilé hmoty zlepšující uzemnění v systému ochrany před bleskem a přepětím
2019-2022

FV40081

 INFRAM a.s. Pokročilé technologie zřízení a obnovy konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku s efektivním využitím materiálů z druhotných surovin
2019-2022

FV40343

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. Konstrukční systémy zpevněných ploch a komunikací na bázi silikátů pro ekologické hospodaření se srážkovou vodou

 

Projekty TA ČR (Technologická agentura České republiky):

2011-2013

TA01010948

VUT v Brně / Fakulta stavební

Zvýšení adheze polypropylenových výstužných vláken k betonu pomoci nízkoteplotního plazmatu

2011-2013

TA01011030

Prefa Brno a.s.

Fotokatalytické betonové prefabrikáty na bázi TiO2 se samočistícími účinky

2011-2014

TA01021418

GEOtest, a.s.

Technologie využití neutralizačních kalů v procesu rekultivací a ve stavebnictví

2011-2014

TA01031562

VUT v Brně / Fakulta stavební

Technologie úprav povrchu cementobetonových krytů pro zvýšení bezpečnosti a snížení hlučnosti silničního provozu

2011-2013

TA01031805

Skanska a.s.

Cementobetonové vozovky na mostech

2012-2014

TA02010084

P-D Refractories CZ a.s.

Vývoj dinasu s optimalizovanými vlastnostmi s důrazem na odolnost proti korozi

2012-2014

TA02010680

Prefa Brno a.s.

Využití recyklovatelných odpadů pro výrobu prefabrikovaných stavebních dílců

2012-2014

TA02021231

ALUMISTR DEVELOPMENT, s.r.o.

Vývoj ostrovního solárního systému s koncentrátorem ve formě speciální optické čočky, s využitím optických vláken pro přenos energie a úložištěm energie pro celoroční provoz

2014-2017

TA04010143

BETOSAN s.r.o.

Výzkum a vývoj nového systému podlah na silikátové bázi pro extrémní mechanické a chemické zatížení

2014-2017

TA04010425

VUT v Brně / Fakulta stavební

Komplexní systém speciálních správkových hmot s využitím druhotných surovin pro průmyslové provozy

2014-2017

TA04020749

CIUR a.s.

Vývoj skladeb určených pro nízkoenergetické a pasivní stavby s využitím materiálů na přírodní bázi

2014-2017

TA04020920

Wienerberger
cihlářský průmysl, a. s.

Vývoj a výzkum pokročilých zdících systémů pro bezpečnou a energeticky a environmentálně úspornou výstavbu

2015-2017

TH01020282

CIDEM Hranice, a.s.

Nové strukturované povrchové úpravy pro cementotřískové desky s extrémní odolností a vysokou životností

2015-2017

TH01030054

Fatra, a.s.

Možnosti zpracování odpadní PES cupaniny a dalšího technologického odpadu

2017-2020

TH02020321

P-D Refractories CZ a.s.

Výroba mullitových ostřiv v šachtové peci

2017-2020

TH02020415 Redrock Construction s.r.o.

Pokročilé lepicí hmoty s vyšším podílem druhotných surovin do extrémně namáhaných prostředí

2018-2020

TH03020072 ZAPA beton a.s.

Vývoj vysokohodnotných betonů odolných vůči chemicky agresivním prostředím speciálních zemědělských staveb

2019-2020

TN01000056/04  

Národní centrum kompetence: Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov: Pokročilé materiály a technologie - ADMATEC

2019-2022

TH04020378 Wienerberger s.r.o.

Vývoj nových technologií a výrobků pro udržitelnou výstavbu v oblasti zděných konstrukcí

2019-2022

TH04030425 VIA ALTA a.s.

REIZO - Vývoj technologické linky pro recyklaci a materiálové využití odpadů z izolačních materiálů

2020-2023

FW01010061 TVAR COM, spol. s r.o.

Komplexní technologie zpracování zbytků po těžbě rud pro stabilizaci vytěžených prostor a pro podkladní vrstvy liniových staveb

2020-2023

FW01010579 MATRIX a.s.

Inovativní konstrukce a technologie výroby masivního dřevěného panelu

2020-2024

FW01010197 IN-CHEMIE Technology s.r.o.

Vývoj a výzkum nových progresivních materiálů pro sanaci inženýrských sítí s využitím druhotných surovin

2021-2024

FW03010107 IN-CHEMIE Technology s.r.o.

Vývoj a výzkum nových hmot pro polymerní sanační nástřiky

2021-2024

FW03010074 Redrock Construction s.r.o.

Progresivní systém sanace vad a poruch čedičových kanalizačních sítí

2021-2024

FW03010073 BETOSAN s.r.o.

Silikátové smart autonomně vyhřívané kompozity 4.0

2023-2025

TK05020140 ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Využití TAP pro snížení zátěže životního prostředí při výrobě tepla a elektrické energie v klasických zdrojích

       
       

 

Projekty GA ČR (Grantová agentura České republiky):

2010-2012

P104/10/P279

Vývoj ekologicky i ekonomicky perspektivních nátěrových systémů určených primárně pro ochranu betonových povrchů před atmosférickou korozí

2010-2012

P104/10/0910

Snižování emisí CO2 při výpalu pojiv na bázi karbonátu vápenatého

2010-2012

P104/10/0885

Analýza vlivu kamenných odprašků a kalů na vlastnosti keramického střepu a jeho mikrostruktura

2012-2014

P104/12/P619

Studium kinetiky hydratace anhydritové maltoviny

2012-2014

P104/12/0810

Studium vlastností vápenopískových zdících prvků nedestruktivními metodami zkoušení

2012-2015

P104/12/1988

Studium interakce složek cementových kompozitů při působení vysokých teplot

2013-2015

13-23051S

Anortitický porcelánový střep na bázi hlinitanového cementu

2013-2015

13-30753P

Studium procesu vzniku popílkového střepu

2013-2016

GA13-21791S

Studium transportu tepla a vlhkosti ve struktuře izolačních materiálů na bázi přírodních vláken

2014-2016

GP14-31282P

Teoretická a experimentální analýza vlivu tepelně vlhkostního zatížení na chování tepelně izolačních a sanačních materiálů

2014-2016

GA14-32942S

Vliv fluidního popílku na termodynamickou stabilitu hydraulických pojiv

2014-2016

GA14-25504S

Výzkum chování kompozitů na bázi anorganických matric v extrémních podmínkách

2014-2016

GP14-31248P

Studium vlivu zabudovaného nebezpečného odpadu na vlastnosti cementové matrice

2015-2017

GA15-23219S

Studium metod dispergace nanočástic, stanovení podmínek zamezení jejich opětovného shlukování pro aplikaci v cementových kompozitech

2015-2017

15-08755S

Sledování vlivu technologie výpalu na vlastnosti vápna

2015-2017

GA15-07657S

Studium kinetiky dějů probíhajících v kompozitním systému při extrémních teplotách a vystavených agresivnímu prostředí

2016-2018

GA16-25472S

Dynamika degradace cementových kompozitů modifikovaných sekundární krystalizací

2017-2019

17-00243S

Studium chování izolačních materiálů za extrémně sníženého tlaku

2017-2019

GA17-14198S

Kinetika tvorby mikrostruktury silikátů v závislosti na hydrotermálních podmínkách a typu vstupních surovin

2017-2019

17-24954S

Podmínky termodynamické stability a transformace AFt fází

2018-2020

GA18-25035S

Studium účinků proudících kapalin na opotřebení cementových kompozitů a následné modelování mechanické koroze

2018-2020

18-02815S

Eliminace emisí oxidu siřičitého při výpalu keramického střepu na bázi fluidních elektrárenských popílků

2019-2021

19-00291S

Analýza procesů při utváření struktury silikátových kompozitů s organickými plnivy a jejich chování za specifických podmínek namáhání

2020-2022

20-00676S

Vliv mechano-chemické aktivace na proces vzniku, strukturu a stabilitu vybraných slínkových minerálů

2020-2022

20-01536S

Řízená modifikace mineralogického složení keramického střepu za účelem zlepšení jeho užitných vlastností

2020-2022

20-09072J

Tvorba struktury pokročilých silikátových kompozitů se sníženou impedancí

2021-2023

GA21-25813S

Studium vlivu organických vláken na vlastnosti cementových kompozitů při extrémním zatěžování

2021-2023

21-29680S

Vliv interakce cementových kompozitů se superabsorpčními polymery na zvýšení inkorporace druhotných surovin

2021-2023

GA21-20645S

Charakterizace vlastností modifikovaných lepidel na bázi izokyanátu pro speciální lepené aplikace dřevěných prvků

2022-2024 22-06991S Stabilizace vlastností a struktury smrkového dřeva s ohledem na trvanlivost dřevo-cementových kompozitů
2022-2024 22-08888S Zvýšení trvanlivosti cementových kompozitů pomocí vodouředitelných hydrofobizací
2022-2025 22-09616K Study of thermal properties and reduced life cycle impact of alternative hybrid eco-nanomaterials under low pressure
2023-2025 23-04824S Vliv alternativních surovinových komponent na zlepšení fyzikálně mechanických vlastností autoklávovaného pórobetonu (AAC)
2023-2023 23-05122S Vliv kombinace tavidel a mineralizátorů na vlastnosti nízkoenergetického slínku
     

 

Projekty OPVK (Operační programy z dotací EU):

2011-2019

VaVPi CZ.1.05/2.1.00/03.0097

Centrum AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie Advanced Materials, Structures and Technologies, Výzkumný program VP1: Vývoj pokročilých stavebních materiálů

2011-2014

ESF CZ.1.07/2.3.00/20.0111

SUPMAT – Podpora vzdělávání pracovníků center pokročilých stavebních materiálů

2012-2014

ESF CZ.1.07/2.4.00/31.0012

OKTAEDR - partnerství a sítě stavebnictví

2018-2020

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011512

Parametrizace odolností pro renovační metody CIPP

2021-2023

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024707

Výzkum a vývoj receptur a výrobního postupu nových plošných stavebních prvků z tuhého komunálního odpadu a následně výzkum a vývoj nové strojní výrobní linky pro jejich výrobu.

 

Projekty MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy):

2015-2019

NPU LO1408

AdMaS UP - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie

2019-2020

8J19AT014

Studium vnitřního mikroklimatu interiéru budov se zelenými stěnami a jejich vlivu na lidské zdraví

 

Projekty mezinárodní spolupráce (Česko - Rakousko)

2014-2015

7AMB14ATE003

Studium procesů šíření tepla a vlhkosti ve struktuře pokročilých silikátových materiálů využitelných při zateplování a sanaci staveb

2012-2013

7AMB12AT009

Studium pokročilých silikátových materiálů využitelných při zateplování a sanaci staveb

 

 

 
 
 
 

Více o ústavu, rychlé kontakty...

Chcete být informováni ?

Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 54114 7501
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ZDE.THD FAST VUT Brno     |     2014     |     FAST   VUT