Projekty

Ústav THD dlouhodobě zaujímá přední místo v pořadí ústavů na Fakultě stavební VUT v Brně podle objemu získaných finančních prostředků za granty a projekty v přepočtu na pracovníka. Jsou zde řešeny desítky výzkumných projektů, mezi nejvýznamnější projekty řešené během posledních 5 let patří:

 

 Projekty MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu):

FR-TI2/339 - Vnější tepelně-izolační kompozitní systémy využívající alternativní surovinové zdroje

FR-TI2/340 - Výzkum a vývoj průmyslového tepelně izolačního systému na silikátové bázi s využitím druhotných surovin

FR-TI2/341 - Vývoj progresivní solidifikační technologie pro transformaci nebezpečných odpadů v nové materiály

FR-TI2/653 - Komplexní stavební program na bázi vysokohodnotného sádrového pojiva z druhotných surovin

FR-TI2/351 - Nové technologie vysokohotnotného pórovitého kameniva z různých druhů popílků

FI-IM5/016 - Vývoj lehkých vysokohodnotných betonů pro monolitické konstrukce a prefabrikované dílce

FR-TI1/387 - Vývoj vysokopevnostních nosných kompozitních konstrukcí pro stavby na bázi epoxidových kompozitních profilů spřažených vysokopevnostním betonem

FR-TI1/253 - Vývoj a výzkum komplexních systémů na silikátové bázi s využitím druhotných surovin pro zateplování a sanaci obvodových plášťů

FR-TI2/182 - Vývoj speciálních prefabrikátů pro plynotěsné objekty a fermentory

FR-TI2/350 - Green cement and environmental friendly concrete products: Vývoj a technologická podpora zavedení nových typů cementů s nižší ekologickou a ekonomickou náročností pro komplexní využití při výrobě ekologicky šetrných betonů v ČR

FR-TI3/231 - Vývoj zděných konstrukcí za účelem zlepšení užitných vlastností staveb

FR-TI3/595 - Inovace složení směsi pro výrobu cementotřískové desky

FR-TI3/757 - Zvýšení potenciálu elektrárenských popílků jako alternativního pojiva pro výrobu ekologicky šetrných cementových kompozitů

FR-TI4/369 - Nové správkové hmoty pro sanace železobetonových konstrukcí s vyšší odolností proti požárům

FR-TI4/335 - Nové progresivní technologie sanace sypaných hrází

FR-TI4/270 - Gelový infuzní clonový systém pro dodatečnou hydroizolaci různých druhů zdiva s využitím druhotných surovin

FR-TI4/332 - Nové technologie lepených obvodových plášťů budov s kotvícími prvky se zvýšenou odolností vůči korozi

FR-TI4/412 - Vývoj a koncepce energeticky efektivního a trvale udržitelného tyou montovaných domů z lehkého betonu               

 

Projekty TA ČR (Technologická agentura České republiky):

TA01021418 - Technologie využití neutralizačních kalů v procesu rekultivací a ve stavebnictví

TA0201068 - Využití recyklovatelných odpadů pro výrobu prefabrikovaných stavebních dílců

TA01031805 - Cementobetonové vozovky na mostech

TA01031562 - Technologie úprav povrchu cementobetonových krytů pro zvýšení bezpečnosti a snížení hlučnosti silničního provozu

TA01011030 - Fotokatalytické betonové prefabrikáty na bázi TiO2 se samočistícími účinky

TA01010948 - Zvýšení adheze polypropylenových výstužných vláken k betonu pomoci nízkoteplotního plazmatu

TA02010084 - Vývoj dinasu s optimalizovanými vlastnostmi s důrazem na odolnost proti korozi

TA02021231 - Vývoj ostrovního solárního systému s koncentrátorem ve formě speciální optické čočky, s využitím optických vláken pro přenos energie a úložištěm energie pro celoroční provoz

TA04010143 - Výzkum a vývoj nového systému podlah na silikátové bázi pro extrémní mechanické a chemické zatížení

TA04010425 - Komplexní systém speciálních správkových hmot s využitím druhotných surovin pro průmyslové provozy

TH01030054 - Možnosti zpracování odpadních PES cupaniny a dalšího technologického odpadu

TH 01020282 - Nové strukturované povrchové úpravy pro cementotřískové desky s extrémní odolností a vysokou životností

TA04020920 - Výzkum a vývoj pokročilých zdících systémů pro bezpečnou a energeticky a environmentálně úspornou výstavbu

TA04020749 - Vývoj skladeb určených pro nízkoenergetické a pasivní stavby s využitím materiálů na přírodní bázi

 

Projekty GA ČR (Grantová agentura České republiky):

GA13-21791S - Studium transportu tepla a vlhkosti ve struktuře izolačních materiálů na bázi přírodních vláken

GA103/09/1935 - Studium dlouhodobé stability mikrostruktury cementových kompozitů pro hlubinné úložiště jaderného odpadu

GA103/09/0016 - Vlhkostní, tepelná a mechanická analýza inovovaných obvodových plášťů na bázi pórobetonu zaměřená na problémy trvanlivosti

P104/12/1988 - Studium interakce složek cementových kompozitů při působení vysokých teplot

P104/12/P619 - Studium kinetiky hydratace anhydritové maltoviny

P104/12/0810 - Studium vlastností vápenopískových zdících prvků nedestruktivními metodami zkoušení

P104/10/P279 - Vývoj ekologicky i ekonomicky perspektivních nátěrových systémů určených primárně pro ochranu betonových povrchů před atmosférickou korozí

P104/10/0910 - Snižování emisí CO2 při výpalu pojiv na bázi karbonátu vápenatého

P104/10/0885 - Analýza vlivu kamenných odprašků a kalů na vlastnosti keramického střepu a jeho mikrostruktura

15-07657S - Studium kinetiky dějů probíhajících v kompozitním systému při extrémních teplotách a vystavených agresivnímu prostředí

15-08755S - Sledování vlivu technologie výpalu na vlastnosti vápna

15-23219S - Studium metod dispergace nanočástic, stanovení podmínek zamezení jejich opětovného shlukování pro aplikaci v cementových kompozitech

14-31248P - Studium vlivu zabudovaného nebezpečného odpadu na vlastnosti cementové matrice

14-25504S - Výzkum chování kompozitů na bázi anorganických matric v extrémních podmínkách

14-31282P - Teoretická a experimentální analýza vlivu vlhkostní zatížení na chování tepelně izolačních a sanačních materiálů

14-32942S - Vliv fluidního popílku na termodynamickou stabilitu hydraulických pojiv

13-21791S - Studium transportu tepla a vlhkosti ve struktuře izolačních materiálů na bázi přírodních vláken

13-23051S - Anortitický porcelánový střep na bázi hlinitanového cementu

13-30753P - Studium procesu vzniku popílkového střepu

16-25472S - Dynamika degradace cementových kompozitů modifikovaných sekundárních krystalizací

 

Projekty OPVK (Operační programy z dotací EU):

VaVPi CZ.1.05/2.1.00/03.0097 - Centrum AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie Advanced Materials, Structures and Technologies, Výzkumný program VP1: Vývoj pokročilých stavebních materiálů

ESF CZ.1.07/2.3.00/20.0111 SUPMAT – Podpora vzdělávání pracovníků center pokročilých stavebních materiálů

ESF CZ.1.07/2.4.00/31.0012 OKTAEDR - partnerství a sítě stavebnictví

 

Projekty MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy):

NPU LO1408 - AdMaS UP - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie

 

Projekty mezinárodní spolupráce (Česko - Rakousko)

71p 7 - Měření propustnosti betonu za zvýšených teplot a tlaků na novém zkušebním zařízení

7AMB14ATE003 - Studium procesů šíření tepla a vlhkosti ve struktuře pokročilých silikátových materiálů využitelných při zateplování a sanaci staveb

7AMB12AT009 - Studium pokročilých silikátových materiálů využitelných při zateplování a sanaci staveb

 
 
 
 

Více o ústavu, rychlé kontakty...

Chcete být informováni ?

Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 54114 7501
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ZDE.THD FAST VUT Brno     |     2014     |     FAST   VUT